Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ ba

0
195
PGO -

Thiền ca, viết khúc thứ ba
Giữa mùa đại dịch- tâm ta vẫn thiền,
Bỗng nghe thế giới người hiền
Tố Như[*] xưa cũng từng thiền ”ngẫm hay”…

Giữa mùa đại dịch tỏ bày
Giữ tâm an lạc, phép này vắc-xin,
Tri, kiến, ngộ để giữ mình
Thân này quý giá nghĩa tình Mẹ Cha.

Thiền ca là để tâm ta
Luôn luôn an lạc như là muôn nơi,
Có câu sống ở trên đời
Từ,bi,hỷ,xả-thành người tự do.

Nói không với những âu lo
Hành thiện, tích phúc có kho đức dày
Thiền ca viết khúc hôm nay
Tâm luôn an lạc, lòng này ung dung

Kinh điển Đức Phật vô cùng
Thiền định, thiền tuệ ung dung thực hành,
Thiền cho tâm trí tinh anh
Hiến dâng tất cả ngọt lành muôn nơi..

Luật gia Trần Thúc Hoàng

[*]Tên hiệu của đại thi hào Nguyễn Du.