Thứ Sáu, Tháng Tư 12, 2024
Khác

  Khỏi phải tự thiêu

   

  Ngày xưa ở tại nước kia

  Có bà goá phụ Đề Vi rất giàu

  Chồng thời chết đã từ lâu

  - Advertisement -

  Lại không con cái, u sầu mãi thôi

  Một thân goá bụa đơn côi

  Không người che chở, chẳng ai nương nhờ.

  Đúng theo phép thời bấy giờ

  Vì bà dòng dõi là Bà La Môn

  Nên khi cuộc sống u buồn

  Không như ý nguyện, lại luôn não phiền

  Thì nên hủy xác thân liền

  Tự thiêu để được sinh lên cõi trời

  Đời sau sung sướng tuyệt vời

  Bao nhiêu tội lỗi tức thời tiêu tan,

  Trước khi thiêu nên lập đàn

  Cúng dường châu báu vô vàn thành tâm

  Cúng cho thầy Bà La Môn

  Để nhờ chú nguyện gieo muôn phước lành,

  Theo lời chỉ dẫn ngọn ngành

  Bà Đề Vi chất củi thành đài cao

  Rồi chờ người phóng lửa vào

  Tự thiêu thân xác, xả bao tội tình.

  *

  Trong vùng có vị tu hành

  Được tin vội đến nhiệt thành thăm nom

  Biện Tài, tên vị sa môn

  Nghe xong câu chuyện ôn tồn giảng ngay,

  Bà Đề Vi lắng nghe thầy

  Lời từ vang vọng gieo đầy gấm hoa:

  “Bao nhiêu tội chướng gây ra

  Luôn do tâm thức người ta khởi đầu

  Nào do thân thể mình đâu

  Dù thiêu nào xóa được mau tội tình,

  Tâm lành thời quả báo lành

  Tâm gieo nhân dữ, quả thành dữ thôi.

  Khi bà thiêu đốt thân người

  Thế nào tâm cũng tức thời khổ đau

  Làm sao mong diệt được mau

  Tội tình chồng chất trước sau nhiều bề

  Mà mong có quả lành về;

  Cũng như người bệnh dầm dề lâu nay

  Giờ ai đánh mắng đọa đày

  Sao sầu não chẳng vương ngay vào mình

  Làm sao giữ được tâm lành;

  Giờ bà muốn diệt tội tình lâu nay

  Muốn thiêu, muốn đốt thân này

  Lửa mang đau đớn tới ngay tức thì

  Tâm sinh khổ não kể chi

  Chết rồi đọa xuống âm ty ngay liền

  Thế là khổ lại khổ thêm

  Nơi miền địa ngục não phiền gia tăng.

  Lấy thêm thí dụ rõ ràng

  Bò càng kéo nặng lại càng ghét xe

  Bò bèn đạp gãy xe đi

  Tưởng rằng nặng nhọc có bề thoát qua

  Nào ngờ xe gãy tháo ra

  Bỏ đi xe gãy, thay qua xe lành

  Ách kia lại xiết cổ mình

  Bò đâu thoát được khổ hình gian nan.

  Ai còn nghiệp tội đầy tràn

  Dù cho có đốt trăm ngàn tấm thân

  A Tỳ địa ngục vẫn gần,

  Làm sao chỉ có một lần tự thiêu

  Mà mong tội lỗi hết theo.

  Tâm mà tạo ác đủ điều khác chi

  Như mây che khuất trăng kia,

  Tâm mà hối cải chuyển đi làm lành

  Như là ngọn đuốc lung linh

  Phá tan tăm tối, u minh chập chờn

  Bao nguồn gốc nghiệp thế nhân

  Do Thân, Khẩu, Ý xoay vần tạo ra,

  Muốn trừ diệt hết tâm tà

  Chân thành sám hối! Thiết tha tu hành!”

  *

  Sau khi giảng giải điều lành

  Thầy Biện Tài lại nhiệt thành dạy thêm:

  “Nhớ Mười Điều Thiện chớ quên

  Hàng ngày bà cố gắng nên thực hành!”

  Bà Đề Vi hiểu ngọn ngành

  Trong lòng hoan hỷ chân thành cúng dâng

  Vừa châu báu, vừa bạc vàng

  Thỉnh thầy ở lại giúp hàng chúng sinh.

  Thầy không nhận, nói tâm tình:

  “Những đồ quý báu tu hành cần đâu

  Nếu bà đã hiểu đạo mầu

  Mang Mười Điều Thiện truyền mau cho người

  Đó là một cách tuyệt vời

  Trả ơn thiết thực cho nơi cửa Thiền

  Cúng dường Pháp là ưu tiên

  Đạo vàng gieo hạt, tâm hiền nở hoa!”

   

  Tâm Minh Ngô Tằng Giao

  (thi hóa, phỏng theo Truyện Cổ Phật Giáo)

  _______________________________________________

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều