Tuổi trẻ tu Bồ-tát đạo có sớm không?

0
13
PGO -

 HỎI: Tôi còn khá trẻ, chưa quy y Tam bảo cũng chưa thọ năm giới, nhưng tôi đã phát tâm Bồ-đề và tu Bồ-tát đạo. Tôi nghe nói người Phật tử khi về già mới tu Bồ-tát đạo. Xin hỏi, tôi có tâm nguyện như vậy có đúng và có sớm quá không?

(DƯƠNG DƯƠNG, duongduong…@yahoo.com)
Sen-54.jpg
ĐÁP: Bạn Dương Dương thân mến!
Tâm Bồ-đề là tâm giác ngộ, giải thoát; là đại nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh. Tu Bồ-tát đạo là dựa trên sự phát tâm Bồ-đề, vừa tu tập để tự lợi vừa thực hành lợi tha cho đến ngày công viên quả mãn, thành Phật. Như thế thì ai cũng có thể phát tâm Bồ-đề và tu hạnh Bồ-tát, không cứ gì già trẻ hay sớm muộn.
Tuy nhiên, mọi chuyện đều phải dựa trên nền tảng, nền tảng càng vững chắc thì mới phát triển cao xa được. Vì thế, việc đầu tiên bạn cần quy y Tam bảo và phát nguyện thọ trì năm giới. Sau khi trọ trì quy giới cần phải học giáo pháp và hành trì giới-định-tuệ. Từ nền tảng này mới có thể phát tâm Bồ-đề và tu Bồ-tát đạo hiệu quả.
Tu tập cần phải có lộ trình. Có thể khái quát lộ trình ấy như sau: Trước, bạn phải là một người Phật tử chân chính, đầy đủ nhân cách đạo đức. Tiếp theo là hướng đến vun bồi những phước báo và phẩm hạnh cao thượng của chư thiên (từ, bi, hỷ, xả). Kế nữa là nỗ lực tu tập giới-định-tuệ thành tựu bốn quả Thánh. Sau cùng mới là tu Bồ-tát đạo và thành tựu Phật quả.
Chúc các bạn tinh tấn!
Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ
([email protected])