Trực tiếp: Lễ tắm Phật thả và thả bong bóng cầu nguyện hòa bình Thế giới

0
33
PGO -

PSO