Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 116

0
687
PGO -

Khúc thiền ca một trăm mười sáu

Nghĩ và suy phước báu tổ tiên,

Giống nòi Đất Việt ba miền

An yên trước dịch-Làm nên diệu kỳ!

 

Cả năm châu gồng mình chống dịch

Thế mà thương vong vẫn chưa dừng,

Hơn tám lăm vạn: rưng rưng

Hăm lăm phẩy bốn triệu từng mắc lây!

 

Đại dịch vẫn chưa ngừng, chưa giảm

Phải cần coi chống dịch: Trường kỳ,

Toàn Dân “vô lượng từ bi”

Ấy là động lực những gì ngóng trông.

 

Tâm an lạc-Tạo đà phát triển

Chuỗi cung ứng dịch chuyển toàn cầu,

Chống dịch, chống giặc là câu

Lạc quan- Truyền thống có đâu như mình!

 

Mấy tháng trước, thiền ca mùa dịch

Cũng đã từng trích cú, tầm chương

Nguy-Cơ -Thành bại vô thường

Lo hậu đại dịch: Tỏ tường trước sau!

 

Có phước báu, tạo thêm phước báu

Ấy là cùng tránh dữ- Làm lành,

Ruộng phước Dân tộc rạng danh

Là khi cả nước lòng lành phát tâm!

 

Tứ vô lượng: Từ-Bi-Hỷ-Xả

Phật Như Lai tất cả lòng lành,

Hoá giải nỗi khổ chúng sinh

Tẩy trừ tam độc- Vô minh ấy là:

 

Nguồn gốc của nỗi đau niềm khổ

Tham-Sân-Si: Cái chỗ cội nguồn,

Vô thường, Vô ngã nói luôn:

Thấu triệt như vậy có luôn Niết Bàn!

 

Bức tranh chung của toàn nhân loại

Vẫn đang còn mệt mỏi VuHan,

Tiên Rồng: Phước báu Việt Nam

An yên trước dịch- Trừ nan tuyệt vời!

 

Hãy khởi động, tự tin đừng ngại

Luật “thành, trụ, hoại, diệt” lẽ đời

Vô thường, vô ngã muôn nơi

“Niết Bàn tịch tịnh” là nơi chốn này!

 

Khúc thiền ca-“Dự ngôn” hoan hỷ

Nhắn với cùng đồng chí, đồng bào:

Tuy rằng không thể tăng cao

Nhưng cuối năm sẽ: Nằm vào dương hai (%).

Luật gia Trần thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo