Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Khác

  Khát không uống nước

  Thuở xưa có kẻ đi đường

  Rất là khát nước nên dừng chốn đây

  Kiếm tìm nước khắp Đông Tây

  Thấy sương lóng lánh giăng đầy phía xa

  Tưởng là nước vội tìm qua

  - Advertisement -

  Mới hay lầm lẫn. Thế là trở lui.

  Cuối cùng tìm được nước rồi

  Dòng sông trong mát, nước trôi không ngừng

  Nhưng chàng chỉ đứng dòm chừng

  Nhìn xem. Không uống. Lạ lùng vậy thay!

  Người ta thấy, vội hỏi ngay:

  “Anh đi tìm nước, nước đầy dưới sông

  Sao không uống, chỉ đứng trông?”

  Anh chàng đáp lại vô cùng kỳ khôi:

  “Nước sông này nhiều quá trời

  Một lần mà uống có đời nào xong,

  Uống một lần hết nước sông

  Thời tôi mới uống, mới không ngại ngần.”

  Mọi người quanh đấy cười ầm

  Chê anh chàng nọ ngu đần mãi thôi.

  *

  Thế gian có một ít người

  Không gần chân lý, sống đời lầm sai

  Luôn gàn bướng chẳng nghe ai

  Cho là Giới Luật Phật thời lớn lao

  Lại thêm nghiêm ngặt xiết bao

  Thọ trì, tuân giữ hết nào dễ đâu

  Họ tin vậy nên từ lâu

  Sa chân giới cấm, lao đầu bến mê

  Để rồi đau khổ tràn trề

  Trong vòng sinh tử não nề nổi trôi

  Khó mà đắc Đạo trọn đời

  Xem ra đáng trách, nghĩ thời đáng thương

  Khác chi kẻ khát đi đường

  Kiếm ra được nước không màng uống thôi!

   

  Tâm Minh Ngô Tằng Giao

  (Thi hóa Kinh Bách Dụ)

   

  Getting Thirsty On Seeing Water

   

       Once there was a fellow desperately in need of water for his thirst. On seeing the blazing fog, he mistook it for water. He pursued it until he reached the Indus River. But he only looked at it without drinking. A bystander asked, “You are suffering from thirst. How that you have found water, why don’t you drink it?”

       The fellow answered, “If I could drink up all that water, I would do it. Since there is more water than I can finish, I would rather not drink it at all.”

       As soon as people heard this, they laughed aloud at him. The heretics, acting against all senses and reasons, think since they are unable to keep all the Buddhist commandments, they refuse to accept any of them. They will never attain the path of Enlightenment and thus subject to transmigration in time to come. They are just like that stupid thirsty fellow who gets laughed at by his contemporaries.

  (Phần tiếng Anh trích dẫn trong “Sakyamuni’s One Hundred Fables” của Tetcheng Liao)

  _____________________________________________________

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều