Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
Khác
  HomeTin TứcTin tứcĐồng Nai: Đại giới đàn Thiện Hoa ngày cuối cùng Giới tử...

  Đồng Nai: Đại giới đàn Thiện Hoa ngày cuối cùng Giới tử thọ Giới Tỳ kheo

  5h00 sáng tại Cầu Giới đường – Thiền viện Thường Chiếu, ban Dẫn thỉnh cung tuyên bảng Thập sư đàn truyền giới Tỳ Kheo, cung thỉnh HT.Thích Nhật Quang đương vi Hòa thượng đường đầu, HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê, HT.Thích Giác Quang làm Giáo thọ A-xà-lê. Dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Ban Dẫn thỉnh, các giới tử đê đầu đảnh lễ cầu chư tôn thiền đức Hội đồng Thập sư đàn Tỳ Kheo đăng lâm giới trường truyền trao giới pháp Tỳ Kheo cho giới tử. 

  Nghi thức truyền giới cho giới tử thọ giới Tỳ kheo diễn ra tại thiền viện Thường chiếu, song song với đó tại Thiền viện Linh Chiếu đàn truyền giới Tỳ kheo Ni trong buổi sáng nay cũng là buổi truyền giới cuối cùng.

  Mỗi đàn ba vị theo thứ tự lần lượt vào giới trường, Hòa thượng Yết-ma bạch tứ Yết-ma truyền giới Cụ túc cho giới tử. Trong giây phút này, giới tử phải một lòng hướng về Tam bảo, chí thành tha thiết lãnh thọ giới pháp. Nhờ uy thế bỉnh pháp Yết ma của Đại Tăng mà giới tử mới được thành tựu giới thể. Nhờ đó mà thân phàm tục này sau khi đắc giới được gọi là “Giới thân”. Nếu người tinh tấn tu hành, giữ gìn giới pháp thanh tịnh không hủy phạm thì giới thân huệ mạng được viên mãn.

  - Advertisement -

   Sau khi bạch tứ Yết-ma, Hòa thượng Yết-ma hướng dẫn các giới tử xả man y, trao truyền ba y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước. Lại truyền pháp tứ khí và tứ y. Tứ khí tức bốn pháp Ba-la-di mà chư Tỳ Kheo phải thọ trì suốt đời, không được hủy phạm, nếu phạm một trong bốn điều thì không còn là Sa-môn. Tứ y cũng gọi là bốn pháp sở y, tức bốn chỗ nương tựa căn bản cho đời sống của mỗi Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo nương vào đó mà xuất gia, thọ giới Cụ túc, thành phẩm chất Tỳ Kheo.

  Kế đó, Hòa thượng đường đầu giáo giới đến các tân Tỳ Kheo rằng: Việc thọ giới đã xong, bạch tứ Yết-ma thành tựu, xứ sở thành tựu, Hòa thượng như pháp, A-xà-lê như pháp. Vậy nên, các vị phải khéo thọ trì giới pháp, không được trái nghịch. Siêng năng học hỏi, đọc tụng kinh điển, nỗ lực tinh tấn thì sơ tâm xuất gia mới không uổng phí, việc tu tập mới được thành tựu.

  Nay giới tướng, giới thể đã thành tựu châu viên, giới tử được chính thức dự vào hàng Chúng trung tôn, là thành viên của Tăng-già, đầy đủ pháp nhân và pháp lý thay Như Lai hoằng dương chánh pháp, gìn giữ Thánh tài vô tận của đức Thế Tôn. Đây chính là nền tảng vững chắc cho các giới tử trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, thực hiện sứ mệnh tự độ độ tha của người con Phật.

  Những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Đại giới đàn Thiện Hoa:

           Nguồn: phatsuonline.com

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều