Tags Tot xau

Tag: tot xau

Thế nào là trong họa có phước và trong phước có...

Không có gì thực sự xác định được là xấu hay tốt. Hay chăng chỉ là vấn đề mà chúng ta nhìn nó theo...