Nam Định: Hành giả tịnh nghiệp đạo tràng An cư chùa Cả tác pháp Tự tứ.

0
1627
PGO -

Chiều nay, ngày 13 tháng 8 năm Mậu tuất (22/09/2018) chúng Hành giả tịnh nghiệp đạo tràng an cư chùa Cả (Thánh Ân Tự) tp Nam Định tác pháp Tự tứ PL 2562- DL 2018.


Ngày Tự Tứ từ lâu đã trở thành thời điểm hướng thượng quan trọng nhất trong mùa An cư. Đây là một trong những nghĩa vụ thiêng liêng hàng năm của chư Tăng là An cư kiết hạ. Nghĩa vụ thiêng liêng ấy chỉ hoàn thành sau khi chư Tăng Tự Tứ.

Tự tứ là ngày cuối cùng của ba tháng An cư, mỗi vị Tỷ khiêu tự nêu lên các lỗi của mình đã phạm qua ba việc: Thấy, Nghe, Nghi ngờ, đối trước các Tỷ khiêu khác mà sám hối thì được thanh tịnh, tự sinh vui mừng, nên gọi là Tự Tứ.

Sau lễ Tự Tứ, chư Tăng được thêm một tuổi Hạ. Tự Tứ mang ý nghĩa biểu thị sự thanh tịnh hòa hợp của Tăng và đánh dấu một bước trưởng thành về đạo hạnh của các Tỷ khiêu qua ba tháng An cư.

Sau 3 tháng an cư, chư Tăng trở về trú xứ của mình tiếp tục hoằng dương Chính pháp.

Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm Chính điện lễ Phật cầu minh huân gia bị

Tác pháp Yết ma Tự tứ

Thụ sai nhân Ni tăng cầu giáo giới Tăng 

Tác lễ dâng huyền trù lên đức Giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật

Phát huyền trù cho chúng hành giả- kiểm chúng số

Tác lễ Hành Xá La (Hành thảo)

Mỗi hành giả nhận một bó cỏ (Xá la)

Theo Tỳ ni luật và truyền thống An cư, Trước khi tác bạch Tự tứ có nghi thức hành thảo (trải cỏ) rồi mới bạch văn tác pháp Tự tứ.

Lần lượt, lần lượt mỗi Tỳ kheo đối trước một Tỳ kheo kia bạch Tự tứ.

Bản bộ Ni tăng tác pháp Tự tứ

Toàn thể chúng tăng chúc khánh tuế Hoà thượng Hạ chủ

Thập Bát Công