Tags Chan chanh

Tag: chan chanh

Ý nghĩa tên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thế...

Mâu Ni (Muni) nghĩa là gì? Từ “thanh tịnh, bình đẳng, giác” trong tựa đề kinh này, Mâu Ni là tịch tĩnh. Mâu Ni...