Thứ Hai, Tháng Mười Hai 4, 2023
Khác
  HomeNghiên CứuÝ nghĩa pháp danh

  Ý nghĩa pháp danh

  Theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, mỗi khi một tín đồ phát tâm quy y Tam Bảo để chính thức trở thành một đệ tử của Đức Phật, vị Bổn Sư sẽ cho một tên mới gồm hai (2) chữ gọi là pháp danh sau khi thọ giới.

  y nghia phap danh

  Pháp danh của người phật tử tại gia không có chữ Thích đi trước, mà chỉ có những chữ như Cư sĩ, Đạo hữu, Tín nữ, Phật tử…ở phía trước mà thôi. Ngoài ra tín đồ Phật giáo cũng được đặt pháp danh sau khi qua đời để xử dụng trong lúc cung hành tang lễ nếu như khi còn tại thế chưa quy y.

  Một người sau khi quy y Tam bảo sẽ chính thức trở thành người phật tử, theo đó sẽ có một pháp danh cho riêng mình do thầy bổn sư 5 giới truyền trao

  Pháp danh gồm hai (2) chữ:

  - Advertisement -

  Chữ đầu chỉ sự liên hệ đến thế hệ trong môn phái theo bài kệ của Ngài Tổ môn phái đó.

  Chữ thứ hai là do vị Bổn Sư chọn lựa dựa trên ý nghĩa của tên người đệ tử (thế danh) để tạo thành một chữ kép mang ý nghĩa hay, đẹp và có tính khuyến tu.

  Ví dụ: Người đệ tử tên Mỹ, quy y với vị Bổn Sư có Pháp danh chữ trước là TÂM ( thượng Tâm) sẽ có Pháp danh chữ trước là Nguyên; chữ sau có thể là Mãn. Tức là Nguyên Mãn: chữ Nguyên theo thứ tự thế hệ trong bài kệ của Ngài Tổ Liễu Quán, còn chữ Mãn là theo tên của người đệ tử là Mỹ, tạo thành một chữ kép có nghĩa tu hành được tốt đẹp (Mỹ Mãn).

  Đôi khi tên người đệ tử đã mang sẵn chữ có ý nghĩa đạo và ý nghĩa phù hợp với chữ trong bài kệ, vị Bổn sư để nguyên và không cần thay đổi, hoặc tên không thể tìm được chữ ghép thì có thể lấy chữ trong tên của các vị La Hán, Bồ Tát v.v… để tạo thành Pháp danh. Các Ngài bổn Sư trước đây thường lấy chữ trong cuốn Kim Quang Minh Tam Tự để đặt pháp danh cho đệ tử.

  Phật giáo Việt Nam hiện nay đều xuất từ Thiền Tông và đa số thuộc dòng Tào Động (miền Bắc), Lâm Tế (miền Trung và miền Nam). Các Long vị của các Ngài Tổ đều ghi Lâm Tế, nhưng pháp tu lại kiêm cả Tịnh và Mật Tông. Ví dụ, ở Huế hiện ít nhất cũng đang truyền thừa theo ba (3) bài kệ của từng vị Tổ môn phái xuất kệ nhưng đều thuộc dòng Lâm Tế.

  Bài kệ của Ngài Thiền Sư Vạn Phong Thời Uỷ ( Môn phái Hải Đức, Huế. Môn phái Thập Tháp Di Đà, Bình Định, đều dùng bài kệ này:

  Âm Hán Việt  ->   Chữ Hán

  Tổ Đạo Giới Định Tông     祖導戒定宗

  Phương Quảng Chứng Viên Thông     方廣證圓通

  Hạnh Siêu Minh Thật Tế     行超明寔際

  Liễu Đạt Ngộ Chơn Không     了達悟真空

  Như Nhật Quang Thường Chiếu     如日光常照

  Phổ Châu Lợi Ích Đồng     普周利人天

  Tín Hương Sanh Phước Huệ     信香生福慧

  Tương Kế Chấn Từ Phong     相繼振慈風

  Quý Thầy thế hệ cao nhất trong môn phái nầy đang ở khoảng chữ CHƠN.

  Đa số các chùa khác thuộc môn phái Ngài Liễu Quán và dùng bài kệ sau:

  Âm Hán Việt  ->   Chữ Hán

  Thật Tế Đại Đạo     實際大導

  Tánh Hải Thanh Trừng     性海清澄

  Tâm Nguyên Quảng Nhuận     心源廣潤

  Đức Bổn Từ Phong     德本慈風

  Giới Định Phước Huệ     戒定福慧

  Thể Dụng Viên Thông     體用圓通

  Vĩnh Siêu Trí Quả     永超智果

  Mật Khế Thành Công     密契成功

  Truyền Trì Diệu Lý     傳持妙里

  Diễn Sướng Chánh Tông     演暢正宗

  Hạnh Giải Tương Ưng     行解相應

  Đạt Ngộ Chơn Không     達悟真空

  Quý Thầy thế hệ cao nhất trong môn phái nầy đang ở chữ TRỪNG.

  Hai dòng nầy phát triển rất mạnh ở miền Trung và miền Nam. Ngoài ra ở Huế có môn phái chùa Quốc Ân do Tổ Nguyên Thiều lập lại dùng bài kệ của Ngài Đạo Mân đời thứ 31 như sau:

  Âm Hán Việt  ->   Chữ Hán

  Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên     導本原成佛祖先

  Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên     明如紅日麗中天

  Linh Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ     靈源廣潤慈風溥

  Chiếu Thế Chơn Đăng Vạn Cổ Huyền     照世真燈萬古懸

  Quý Thầy thế hệ cao nhất trong môn phái nầy đang ở chữ LỆ.

  Riêng ở Quảng Nam Đà Nẳng có môn phái chùa Chúc Thánh thuộc Ngài Minh Hải Pháp Bảo đã biệt xuất bài kệ khác như sau:

  Âm Hán Việt  ->   Chữ Hán

  Minh Thật Pháp Toàn Chương     明寔法全章

  Ấn Chơn Như Thị Đồng     印真如是同

  Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu     祝聖壽天久

  Kỳ Quốc Tộ Địa Trường     祈國祚地長

  Đắc Chánh Luật Vi Tuyên     得正律為宣

  Tổ Đạo Hạnh Giải Thông     祖導行解通

  Giác Hoa Bồ Đề Thọ     覺花菩提樹

  Sung Mãn Nhơn Thiên Trung     充滿人天中

  Ngoài ra còn những bài kệ khác như của Ngài Trí Thắng Bích Dung đời thứ 41 biệt xuất như sau:

  Âm Hán Việt  ->   Chữ Hán

  Trí Huệ Thanh Tịnh     智慧清淨

  Đạo Đức Viên Minh     道德圓明

  Chơn Như Tánh hải     真如性海

  Tịch Chiếu Phổ Thông     寂照普通

  Tâm Nguyên Quảng Tục     心源廣續

  Bổn Giác Xương Long     本覺昌隆

  Năng Nhơn Thánh Quả     能仁聖果

  Thường Diễn Khoan Hoằng     常演寬宏

  Duy Truyền Pháp ấn     惟傳法印

  Chánh Ngộ Hội Dung     正悟會容

  Không Trì Giới Hạnh     空持戒行

  Vĩnh Kế Tổ Tông     永繼祖宗

  Ngài Minh Hành Tại Toại ở miền Bắc cũng biệt xuất bài kệ:

  Âm Hán Việt   ->  Chữ Hán

  Minh Chơn Như bảo Hải     明真如寶海

  Kim Tường Phổ Chiếu Thông     金祥普照通

  Chí Đạo Thành Chánh Quả     至導成正果

  Giác Ngộ Chứng Chơn Thường     覺悟證真空

  Ngài Tri Giáo Nhất Cú tông Tào Động cũng xuất bài kệ:

  Âm Hán Việt  ->   Chữ Hán

  Tịnh Trí Viên Thông Tông Từ Tánh     淨智圓通宗慈性

  Khoan Giác Đạo Sanh Thị Chánh Tâm     寬覺道生是正心

  Mật Hạnh Nhân Đức Xưng Lương Huệ     密行仁德稱良慧

  Đăng Phổ Chiếu Hoằng Pháp Vĩnh Trường     燈普照宏法永長

  Ba bài kệ sau cùng, người viết chưa đủ duyên để được gặp quý Thầy thuộc các môn phái đó nên không biết những chi tiết khác.

  Ngoài ra trong thời gian gần đây, về phía nữ Phật tử cũng có một số được đặt pháp danh mang chữ Diệu, Minh như Phật giáo Nhật Bản, Trung Quốc v.v… Trên đây là những điều mà cá nhân người viết đã may mắn được sự chỉ dẫn và giải thích của Quý Thầy trong thời gian học hỏi và phụ giúp về nghi Lễ.

  Ngoài ra, trong nghi lễ pháp danh chỉ được dùng trong Sớ để tác bạch lên chư Phật và Bồ Tát mà thôi, còn các việc khác bậc xuất gia đã có Pháp tự, Pháp hiệu; tại gia có tự, hiệu…
  Nguồn: Phatgiao.org

   

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều