Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 8, 2023
Khác
  HomeTin TứcThừa Thiên – Huế: Đại đức Thích Tâm Phương thuyết giảng tại...

  Thừa Thiên – Huế: Đại đức Thích Tâm Phương thuyết giảng tại khóa tu Một ngày An lạc của Phật giáo huyện A Lưới

  Sáng ngày 9/10/2018 (01/9 năm Mậu Tuất), Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” lần thứ 8 cho đồng bào Phật tử các giới tại Niệm Phật đường Sơn Thủy (thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới).


  Quang lâm chứng minh hướng dẫn khóa tu có Đại đức Thích Tâm Phương – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Ni sư Thích Nữ Diệu Trung – Phó trưởng Ban Trị sự cùng đông đảo quý Phật tử tại huyện nhà về tham dự khóa tu.

  Tại khóa tu này, Đại đức Trưởng Ban Trị sự chia sẻ cùng đại chúng đề tài về kinh: “Bát Đại Nhân Giác”. Đại đức nhấn mạnh, là người đệ tử Phật thì phải thường cả ngày lẫn đêm hết lòng thành kính đọc và nghĩ nhớ tám điều giác ngộ này:

  Điều giác ngộ thứ nhứt: Phải biết thế gian là vô thường; quốc độ thì mong manh không bền chắc; bốn đại là khổ, là không; năm ấm là vô ngã, hay sinh diệt đổi dời, nó giả dối không thật cũng không chủ; tâm là nguồn gốc của mọi điều ác; thân là chỗ tụ tập nhiều điều tội lỗi. Nếu đúng như vậy mà quán xét thì xa dần sinh tử.

  Điều giác ngộ thứ hai: Phải biết nhiều dục là khổ; sanh tử nhọc nhằn mỏi mệt đều là do tâm tham dục mà phát sinh. Vậy phải bớt cái lòng tham dục mà học Đạo Giác ngộ Giải thoát thì thân tâm mới được an vui tự tại.

  Điều giác ngộ thứ ba: Phải biết tâm người thì không bao giờ biết đủ, ngược lại chỉ mong cầu được nhiều nên càng thêm lớn nhiều tội ác. Còn người tu hạnh Bồ Tát thì chẳng phải vậy, vì họ thường nghĩ nhớ về pháp biết đủ, sống an vui trong cảnh nghèo khó mà giữ Đạo, và chỉ lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp duy nhứt cho đời tu của mình.

  - Advertisement -

  Điều giác ngộ thứ tư: Phải biết lười biếng thì đọa lạc; nếu thường tu hành tinh tấn thì có thể phá trừ các nghiệp ác phiền não, phá vỡ và hàng phục bốn ma, ra khỏi nhà tù của năm ấm và mười tám giới.

  Điều giác ngộ thứ năm: Phải biết do ngu si (vô minh) mà có sinh tử. Do vậy người tu hạnh Bồ Tát thì thường nhớ học rộng nghe nhiều, để thêm lớn Trí Tuệ, thành tựu được cái tài nói pháp thông suốt và lưu loát, hầu giáo hóa tất cả chúng sanh, và khiến họ đều được vui lớn.

  Điều giác ngộ thứ sáu: Phải biết nghèo khổ thì thường sanh nhiều thù hận, nên dễ kết nhiều duyên xấu ác. Do vậy người tu hạnh Bồ Tát thì nên nhớ bình đẳng mà bố thí dù người đó có là kẻ oán hay người thân của mình; không nhớ những lỗi lầm xưa, cũng không ghét người ác.

  Điều giác ngộ thứ bảy: Phải biết năm dục là lỗi lầm tai họa. Vậy cho nên tuy còn là người thế tục, cũng đừng nên đắm nhiễm những dục lạc của thế gian. Phải thường nhớ nghĩ đến ba Y, một Bát khất thực, và những dụng cụ đúng pháp của người xuất gia để nuôi lớn chí nguyện xuất gia, giữ cái đạo trong sạch, sống một đời sống phạm hạnh cao vời, và từ bi với tất cả chúng sanh.

  Điều giác ngộ thứ tám: Phải biết sanh tử không ngừng thiêu đốt nên khổ não cũng không số lượng. Do vậy cần phải phát khởi cái Tâm Đại thừa, mới có thể cứu giúp khắp tất cả chúng sanh, nguyện thay thế cho chúng sanh chịu vô lượng khổ, và khiến cho các chúng sanh rốt ráo được an vui lớn.

  Tám điều như vậy đều là chỗ giác ngộ của chư Phật, Bồ Tát, bậc Đại Nhân; do nhờ tinh tấn hành đạo, tu hạnh từ bi và trí tuệ, mà các ngài ngồi thuyền pháp thân đến bờ Niết Bàn, lại vào sinh tử dùng tám điều này mà khai đạo cho tất cả chúng sanh, khiến cho các chúng sanh thấu rõ được cái khổ sinh tử, mà xa rời năm dục, tu tâm theo con đường Hướng Thượng của chư Phật chư Tổ. Nếu là người đệ tử Phật thì nên đọc tám điều này trong từng mỗi niệm, để diệt vô lượng tội, tiến đến Bồ Đề, tốc lên ngôi Chánh Giác, vĩnh viễn chấm dứt sinh tử, và thường ở trong an lạc.

  Hình ảnh ghi nhận từ khóa tu:

  Cung thỉnh Đại đức Thích Tâm Phương quang lâm

  Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương bạch Phật

  Đại đức chứng minh truyền giới Bát Quan trai đến quý Phật tử

  Kinh hành niệm Phật

  Phát cháo định kỳ tại bệnh viện huyện A Lưới

   

  Ban TT-TT Phật giáo huyện A Lưới

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều