Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
Khác
  HomeTin TứcTin tứcNam Định: Chư Tăng Hạ trường chùa Cả (Thánh Ân) tham dự...

  Nam Định: Chư Tăng Hạ trường chùa Cả (Thánh Ân) tham dự buổi Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh.

  Sáng ngày 03/09/2019 (5/8/Kỷ hợi) tại Trường hạ chùa Cả (Thánh Ân)  số 45 Phố Hàn Thuyên TP. Nam Định. Chư tăng ni hành giả an cư đồng tham dự khoá bồi dưỡng kiến thức QPAN- “Tình hình thời sự trong nước và thế giới”.

  Tham dự buổi nâng cao kiến thức về QP-AN có TT. Thích Quảng Biên- UVTT Ban GDPG TƯ, Trương Ban GDPG tỉnh Nam Định, Chánh Duy na Hạ trường; TT. Thích Giác Vũ- Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; cùng chư Tôn đức tăng ni hành giả an cư Hạ trường chùa Cả TP Nam Định đông tham dự..

  Đại biểu Quốc phòng có Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh- UV Ban TV Thành uỷ, Chỉ huỷ trương Ban CHQSTP, Phó Chủ tịch TT Hội đồng GD QPANTP Nam Định; Trung tá Ngô Minh Đức- Chính trị viên Ban CHQS TP. Nam Định; Trung tá Bùi Đức Lâm- Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Ban CHQS TP, Trưởng Ban Hội đồng GD QPANTP. Nam Định; Thượng tá Vũ Mạnh Quỳnh- Trưởng Ban DQTV Bộ CHQS Tỉnh; Trung tá Phạm Anh Tuấn- Phó Tham mưu trưởng Ban CHQSTP. Nam Định.

  Thực hiện thắng lợi nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khoá XII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, việc giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Đặc biệt đối với Phật giáo luôn luôn hướng con người đến với cái thiện, diệt trừ cái ác. Những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn chủ trương thực hiện phương châm “Đạo pháp- Dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nhiều nhà sư của GHPGVN nói chung  và GHPGVN  tỉnh Nam Đinh nói riêng đã cởi áo ca sa và tham gia vào quân đội.

  - Advertisement -

  Buổi học được tổ chức với mục đích bồi dưỡng cho quý Tôn đức Tăng ni, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng và Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, những âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho đảng viên, các chức sắc Tôn giáo để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách và thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho đảng viên, các chức sắc Tôn giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  TT. Thích Giác Vũ- Tuyên bố lý do

  Niệm Phật cầu minh huân gia bị

  Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh- UV Ban TV Thành uỷ, Chỉ huỷ trưởng Ban CHQSTP, Phó Chủ tịch TT Hội đồng GD QPAN TP. Nam Định

  Thiếu tá Lương Văn Giảng- Báo cáo viên Bộ CHQS tỉnh Nam Định trình bày nội dung cơ bản kiến thức QP-AN 

  Gắn bó mật thiết với nhân dân là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Trong lãnh đạo đường lối bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc này được cụ thể hóa thành định hướng chiến lược: xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”. Để thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, lực lượng công an cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp.

  Có thể thấy, nhận thức lý luận, tư tưởng, quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận an ninh nhân dân được bổ sung, phát triển ngày càng hoàn thiện, với những nội dung cơ bản:

  (1) Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

  (2) Thế trận an ninh nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xây dựng, củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, trên nền tảng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và sự ổn định, phát triển bền vững của mọi mặt đời sống xã hội.

  (3) Phát huy sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh tinh thần (tiềm lực văn hóa – xã hội), sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, nội lực với ngoại lực để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân.

  (4) Lực lượng nòng cốt tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân là công an, có trách nhiệm tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, triển khai các đề án, phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của đất nước.

  (5) Kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

  Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “ thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

  Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

  Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực.

  Thập Bát Công

   

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều