Mỗi ngày một thiền ca: Khúc thiền ca thứ sáu

0
161
PGO -
Thế gian dù có đảo điên
Giữa cơn đại dịch, hãy thiền tâm an,
Dù cho sông cạn, đá mòn
Vô thường, vô ngã là con đường thiền.
Chân lý nhân quả vô biên
Thiền định, thiền tuệ an nhiên ngày ngày,
Cuộc đời, thiền sẽ đẹp thay
Xua tan chấp víu, ngày ngày yên vui.
Thiền sao: Tri, kiến, ngộ rồi
Công ơn Cha Mẹ nhớ thời tạc ghi,
Thiền cho soi sáng nẻo đi
Làm lành, tránh dữ muôn khi cuộc đời.
Thiền ca bất tuyệt(*) muôn nơi
Là khi tâm sáng, ý thời thanh cao,
Là khi “tri, kiến” việc nào
“Ngộ” muôn nẻo lối, thiền sao tuyệt vời.
Chúng sinh, đồng loại muôn nơi
Thiền cho thấu triệt cuộc đời vì nhau,
Hoá giải nỗi khổ niềm đau
Như Lai chỉ lối, nguyện cầu từ bi
Thiền ca hoan hỷ, an vi
Cho tâm cùng trí từ bi cuộc đời
Bài ca thiền khắp muôn nơi
Là tâm an lạc,trí thời mở mang…
Luật gia Trần Thúc Hoàng
[*]Liên tục,không dứt.