Khai đạo giới tử và truyền giới Sa Di – Thức xoa Giới đàn Vĩnh Đạt

0
956
PGO -

Sau phần kết thúc khai mạc, Ban tổ chức cung thỉnh HT. Tuyên luật sư – Thích Minh Thông, lời khai đạo cho toàn thể giới tử.


Giới là lộ trình sống thực của chân lý, được kết tinh từ nhân cách phẩm chất đạo đức, nhằm nuôi dưỡng lớn công hạnh tự lợi lợi tha, một yếu tố tác thành Phật quả. Muốn đạt được quả vô thượng Bồ đề, phải bước qua con đường Giới – Định – Tuệ. Với 375 giới tử Tăng Ni về nơi tuyển Phật trường của giới đàn Vĩnh Đạt cần cầu giới pháp, lắng nghe Hòa thượng Tuyên luật sư giảng dạy về sự thọ nhận giới và hành trì giới.

Trường tuyển người làm Phật, giờ này quý vị đã trúng tuyển, nhưng trúng tuyển chỉ là bước đầu của con đường làm Phật. Vì nếu trúng tuyển mà không siêng năng cầu học, thực hành thì khồng thể ra trường được. Trúng tuyển chỉ là đạt điểm ở đầu vào, quan trọng quý vị có đủ điểm để ra tốt nghiệp nhận bằng hay không và thời gian bao lâu là tùy thuộc vào quý vị.

_MG_5915 (Copy) _MG_5917 (Copy) _MG_5919 (Copy) _MG_5920 (Copy) _MG_5924 (Copy) _MG_5925 (Copy) _MG_5926 (Copy) _MG_5931 (Copy) _MG_5932 (Copy) _MG_5933 (Copy) _MG_5940 (Copy) _MG_5942 (Copy) _MG_5943 (Copy) _MG_5944 (Copy) _MG_5948 (Copy) _MG_5949 (Copy) _MG_5950 (Copy) _MG_5951 (Copy) _MG_5952 (Copy) _MG_5958 (Copy) _MG_5959 (Copy) _MG_5961 (Copy) _MG_5962 (Copy) _MG_5964 (Copy) _MG_5965 (Copy) _MG_5967 (Copy)

Huệ Nghiêm