Gieo vần lục bát Như Lai

0
339
PGO -

Lục bát- Di sản tổ tiên
Những vần ”quốc bảo” gieo thiền Như Lai
Hai sáu thế kỷ Phật đài
Biển trời chân lý Như Lai tỏ tường

Cuộc đời những vấn cùng vương
Ấy là bể khổ muôn đường gian nan
Cũng vì  “tam độc” nhân gian
Tham, sân, si ấy- nguy nan trăm bề

Chứng ngộ dưới gốc bồ đề
Như Lai tri- kiến muôn bề thế gian
Muốn cho thoát kiếp lầm than
Mau mau giác ngộ,cứu nan chi bằng

Từ, bi, hỉ xả mới rằng:
Hoan hỉ, An lạc cho bằng cõi tiên
Người ơi, nhớ lấy đừng quên
Mấy vần lục bát gieo thiền Như Lai…

6/3/2020

Luật gia Trần Thúc Hoàng