Thứ Ba, Tháng Sáu 25, 2024
Khác
  HomeÝ Kiến- Diễn ĐànPhật sự hôm nayĐồng Nai: Đại giới đàn Thiện Hoa hơn 3000 người phát tâm...

  Đồng Nai: Đại giới đàn Thiện Hoa hơn 3000 người phát tâm Quy y Tam Bảo, Thập thiện và thọ giới Bồ Tát

  Tại Giới Đàn Thiện Hoa, chư thiện nam tín nữ từ các nơi tề tựu về xin được quy y Tam bảo, lãnh thọ ngũ giới và Thập Thiện vô cùng đông đảo. Chiều nay, ngày 19/4/2022, tại giới trường Tăng, Thiền viện Thường Chiếu, chư tôn giới sư đã truyền Tam quy ngũ giới và Thập Thiện cho quý Phật tử và Bồ Tát giới cho hơn 3000 người.

  Ngũ giới, Thập thiện là những giới điều căn bản trong Phật giáo, là nấc thang đầu tiên để hình thành nếp sống của người đệ tử Phật, từ đó tiến thẳng vào ngôi nhà Phật pháp. Người muốn thành tựu quả Vô thượng Bồ-đề, bước đầu nhất định phải thọ trì Ngũ giới và Thập thiện.

  Có gần 400 Phật tử xin được Quy y Tam bảo, hơn 200 người phát tâm giữ gìn Thập thiện và gần 2.500 Tăng, Ni và Phật tử phát tâm thọ Bồ tát giới.

   

  Giới Bồ-tát là thông giới dành cho cả hàng đệ tử xuất gia và tại gia của đức Phật. Bồ-tát giới là giới của chư vị Bồ-tát, phát nguyện thực hành hạnh nguyện độ sanh vô tận, dựa trên nền tảng trí tuệ và tâm từ bi vô lượng. Hàng Bồ-tát luôn quên mình vì người, thay người chịu khổ, tùy hỷ với thiện hạnh của tất cả chúng sanh. Nhân đã cao thượng rộng lớn như thế, nên kết quả sẽ vô cùng tốt đẹp.

  - Advertisement -

  Giới Bồ-tát cũng gọi là giới vô tận tạng, nghĩa là trong giới có hàm chứa các công đức lớn lao, không cùng tận, các giới khác không thể sánh kịp. Giới Bồ-tát giúp người qua khỏi bến mê, vượt thoát sanh tử. Từ đời này đến đời khác, Bồ-tát giới luôn hỗ trợ người tu hành cho đến ngày thành Phật.

  Giới Bồ-tát muốn thọ trì, trước phải phát Bồ-đề tâm, vì đây là giới mà đức Phật căn cứ vào tâm địa chế ra. Tâm Bồ-đề là căn bản của muôn hạnh lành, là chánh nhân để thành Phật. Nếu quên mất tâm Bồ-đề, không thể huân tu vạn đức. Chỉ có phát Bồ-đề tâm mới có thể chuyển bánh xe pháp của Như Lai, thực hiện chí nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh viên mãn. Do vậy, người thọ nhận giới pháp này, bên cạnh việc phát khởi tâm Bồ-đề, tự thân nỗ lực hành trì còn phải nuôi lớn tâm đại bi, vì lòng thương tha nhân mà xả thân cứu độ, không ngại khó khăn gian khổ, để hoằng dương chánh pháp, đem an vui lợi ích đến cho muôn người.

  Sau lễ truyền thọ Bồ-tát giới, chư giới tử thọ giới Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni đã phát tâm tấn hương, trong tiếng niệm Phật và âm thanh chuông trống Bát-nhã vang rền. Tấn hương là một nghi thức biểu thị ý chí khao khát học hạnh Bồ-tát, xả thân cầu đạo, nguyện dâng hiến trọn đời mình cho đạo pháp và nhân sinh. Giới tử đã phát tâm Bồ-đề, thọ giới Bồ-tát, nguyện hành Bồ-tát đạo, nay đối trước Tam bảo, phát nguyện đốt một phần nhỏ của thân thể để cúng dường chư Phật. Nguyện lực vô úy ấy, nếu không phải tâm lượng Bồ-tát thì không thể làm được.

  Tối cùng ngày, khóa lễ thuyết U Minh giới đã trang nghiêm trước ngôi Chánh điện. Buổi lễ do HT. Thích Minh Thông chứng minh và HT. Thích Lệ Trang làm đương vi Sám chủ.

   Cảnh giới U Minh là nơi các vong linh trôi lăn vì nghiệp tập không dứt, đắm mình trong trầm luân khổ đau, không có lối thoát. Thuyết U Minh giới là nghi lễ đặc trưng trong Phật giáo Bắc truyền, mang ý nghĩa rộng độ chúng hữu tình để người còn kẻ mất đều được lợi lạc. Nghi lễ này thể hiện lòng từ bi, bình đẳng cao nhất của đạo Phật, đem chánh pháp giáo hóa rộng khắp, không bỏ sót một chúng sanh nào.

  Hòa thượng Thích Lệ Trang đương vi gia trì sư, cùng chư tôn đức Ban kinh sư thuộc Ban nghi lễ GHPGVN Tp.HCM đã tuần tự thực hiện các nghi thức lễ Phật, xưng tán Tam bảo, khai thị hương linh, thuyết U Minh giới.

  Hòa thượng hướng dẫn chư hương linh sám hối ba nghiệp, truyền tam tụ tịnh giới để hương linh phát khởi tâm lành, quay về nương tựa giáo pháp chân chánh của chư Phật. Sau phần thuyết U Minh giới, Hòa thượng gia trì cùng chư tôn đức Ban kinh sư, đã thực hiện nghi thức chúc thực phổ thí âm linh và thập nhị loại cô hồn.

  Chư giới tử, Phật tử đại vị chư hương linh là người thân, kẻ oán của mình, tâm thành quán tưởng, phát lồ sám hối, hồi hướng cho chư hương linh đang trôi lăn trong cõi U Minh, để hương linh thức tỉnh, biết sám hối những ác nghiệp đã tạo tác khi còn sống, đồng thời nương nhờ Phật lực mà sanh về đường lành, được an vui giải thoát.

  Đại giới đàn Thiện Hoa đã kết thúc ngày thứ 4. Vào 7h sáng ngày 20/4/2022 trước lễ Bế Mạc Đại giới đàn Thiện Hoa là thời thuyết pháp của HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

  Những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Đại giới đàn Thiện Hoa:

   

  Thực hiện PSO

  - Advertisement -
  Tin tức khác
  - Advertisment -

  Xem nhiều